Artikel 1. Definities

 1. Onder Onlino wordt in deze Algemene Voorwaarden Onlino B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 82643989 verstaan.
 2. Onder opdrachtgever wordt de natuurlijke of rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Onlino een overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten, verstaan.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Onlino gesloten overeenkomsten.
 2. De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Onlino en opdrachtgever waarop Onlino deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Onlino, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Onlino zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Onlino gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven. Onlino is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. Afwijkingen van gedane offertes binden Onlino alleen, indien deze door Onlino schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Onlino is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Onlino kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Onlino niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Onlino wenst te verstrekken, dient hij Onlino hiervan, onder vermelding van de namen van de anderen, op de hoogte te stellen.
 7. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Onlino zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Onlino de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Onlino het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Onlino aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Onlino worden verstrekt.
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Onlino zijn verstrekt, heeft Onlino het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Onlino is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Onlino is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Onlino kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien Onlino op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Onlino namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
 7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Onlino de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Onlino zal, indien dit noodzakelijk wordt geacht, van alle mondelinge gesprekken met de opdrachtgever een besprekingsverslag maken en aan de opdrachtgever zenden. Indien de opdrachtgever niet binnen twee werkdagen na ontvangst van een bespreekverslag heeft gereageerd, zijn partijen aan de inhoud van dit bespreekverslag gebonden. Voor de juiste uitvoering van telefonische / elektronische (e-mail) besprekingen, opdrachten, wijzigingen of aanvullingen van opdrachten wordt door Onlino geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij deze telefonische / elektronische (e-mail) contacten schriftelijk zijn bevestigd.
 9. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het onderwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Onlino dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk of per e-mail te bevestigen.
 10. Een door Onlino opgegeven termijn voor het volbrengen van de door haar te leveren diensten / producten heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Onlino is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de door haar te leveren diensten / producten, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Onlino zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 11. In geval Onlino (onderdelen / gedeelten van) het product naar de op welke wijze dan ook verzendt, mede inbegrepen, maar niet beperkt tot, toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 12. Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is Onlino tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan Onlino door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdracht in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden.
 13. Opdrachtgever vrijwaart Onlino voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
 14. Indien Onlino een opdracht in onderaanneming uitvoert, is zij (tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen) gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de technische uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Onlino zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Onlino de opdrachtgever hierover van tevoren in lichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Onlino daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal Onlino geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Onlino kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Onlino en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Onlino derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2 en 3 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
 3. Indien Onlino door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer en / of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Onlino gehanteerde honorarium tarieven.
 4. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Onlino, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
 6. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Onlino nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Onlino op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. De opdrachtgever verricht de aan Onlino verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Onlino heeft verstrekt.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en Incasso

 1. Alle door Onlino geleverde zaken, daaronder eventueel mede ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, (elektronische) bestanden, enzovoort, blijven eigendom van Onlino totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Onlino gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Voor het geval dat Onlino zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbare toestemming aan Onlino of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden, zowel fysiek als niet-fysiek, daarbij denkende aan server(ruimte) enzovoort, waar de eigendommen van Onlino zich bevinden en die zaken mede terug te nemen dan wel te ontmantelen.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 4. In het geval van een geldvordering komen incassokosten, extra kosten redelijkerwijs noodzakelijk door Onlino gemaakt en eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te nemen.
 2. Indien de werkzaamheden van Onlino worden overgedragen aan derden en de overdracht van de werkzaamheden voor Onlino extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. In geval van tussentijdse opzegging heeft Onlino naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

 1. Onlino is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. b. Na het sluiten van de overeenkomst Onlino ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Onlino op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Onlino de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien de opdracht om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
 4. Wanneer de werkzaamheden van Onlino bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.
 5. Onlino behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Onlino kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
  1. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
  2. misverstanden en / of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  3. fouten van door / namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
  4. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
  5. fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikelen 4.6, 4.7 en 4.8 zijn goedkeuring heeft gegeven;
  6. fouten en / of problemen die ontstaan na aflevering en door gebruik of onderhoud van het product door anderen dan Onlino;
  7. indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
  8. gevolgen door het plaatsen van links of het laten plaatsen van links door derden.
 2. Behoudens in die gevallen waarin uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid volgens de wet niet is toegestaan, zal de aansprakelijkheid van Onlino voor enige vordering, hetzij contractueel, hetzij vanwege onrechtmatige daad, hetzij anderszins, per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, steeds beperkt zijn tot: a. het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Onlino in een voorkomend geval aanspraak geeft; b. Indien er geen dekking en/of uitbetaling is onder a genoemde verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2.000,00. c. c. In afwijking van hetgeen hierboven onder 2 a en b is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de d. aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste zes maanden verschuldigde factuurwaarde, met een maximum van€ 4.000,00.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Onlino of haar ondergeschikten.
 4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
 5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Onlino jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, gegevens en resultaten.
 6. Onlino verleent verder geen garantie, direct of indirect, met betrekking tot diens diensten of goederen tenzij anders schriftelijk, waaronder middels het onderhoudscontract, is bepaald.
 7. De opdrachtgever zal Onlino vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot de door Onlino aan de opdrachtgever geleverde diensten en / of (onderdelen / gedeelten van) producten en resultaten.

Artikel 13. Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Onlino voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de opdrachtgever aan Onlino informatiedragers, elektronische bestanden of software et cetera verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden worden gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14. Overmacht

 1. Partijen kunnen gedurende een periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Onlino niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Indien Onlino bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Onlino gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Intellectueel eigendom en eigendomsrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Onlino zich de rechten en bevoegdheden voor die Onlino toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Onlino verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Onlino worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. De in het kader van de opdracht door Onlino tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Onlino, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 4. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Onlino te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het cliënt niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam Onlino in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 5. Onlino behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. Onlino heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 16. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Onlino.
 2. Indien een klacht gegrond is zal Onlino de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Onlino slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 17. Geschillen

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Onlino, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Zwolle. Onlino blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18. Overige bepalingen

 1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
 2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Op elke overeenkomst tussen Onlino en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 4. Onlino behoudt het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 19. Privacy

 1. Onlino verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). Opdrachtgever wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens en Onlino als verwerker. De voorwaarden van deze verwerking van persoonsgegevens door Onlino ten behoeve van opdrachtgever staan in de Bijlage Verwerkingsovereenkomst van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Onlino verwerkt voor opdrachtgever persoonsgegevens ten behoeve van online marketing activiteiten op maat en ten behoeve van analyses.

VERWERKINGSOVEREENKOMST

Artikel 1. Algemeen

Deze bijlage is aanvullend op de Algemene Voorwaarden van Onlino en hebben enkel betrekking op de eventuele verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtgever wordt in het kader van de privacywetgeving gedefinieerd als verwerkingsverantwoordelijke en Onlino als verwerker van persoonsgegevens.

Artikel 2. Verplichtingen Onlino

Onlino verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van online marketing activiteiten en analyses ten behoeve van de opdrachtgever. Onlino gaat zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Opdrachtgever staat er voor in dat de door haar gegeven instructies in overeenstemming zijn met de actuele privacywetgeving.

Artikel 3. Beveiliging

Onlino zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Artikel 4. Sub-verwerkers en doorgifte persoonsgegevens

Opdrachtgever staat toe dat Onlino gebruik maakt van sub-verwerkers of diensten van sub-verwerkers. Onlino hoeft opdrachtgever hiervan niet op de hoogte te stellen indien deze sub-verwerkers dezelfde verplichtingen als Onlino op zich nemen omtrent privacywetgeving en zij zich bevinden binnen de Europese Economische Ruimte. Onlino werkt alleen met sub-verwerkers die hier (mogelijk) niet aan voldoen indien opdrachtgever instructies geeft om met specifieke sub-verwerkers samen te werken of akkoord geeft dat Onlino met specifieke sub-verwerkers samenwerkt.

Artikel 5. Meldplicht datalek

Onlino stelt opdrachtgever zo snel mogelijk, en minimaal binnen 48 uur, op de hoogte nadat Onlino kennis van een datalek heeft vernomen. Onlino informeert de opdrachtgever hierover zo volledig mogelijk en treft, zover mogelijk, zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om het lek te stoppen. Op verzoek van de opdrachtgever zal Onlino, zover nodig voor de opdrachtgever om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen inzake Autoriteit Persoonsgegevens, de benodigde informatie die voorhanden is overdragen.

Artikel 6. Geheimhouding

Onlino staat ervoor in dat werknemers van Onlino, die toegang hebben tot persoonsgegevens, de persoonsgegevens geheim houden en zich onthouden van doorgeven, kopiëren of anderszins verspreiden van deze persoonsgegevens aan derden, tenzij Onlino hiertoe is verplicht op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Onlino kan in gebreke worden gesteld indien Onlino tekortschiet in de nakoming van verplichtingen uit deze verwerkingsovereenkomst. Onlino wordt een redelijke termijn gegund om de verplichtingen alsnog na te komen nadat zij schriftelijk van in gebreke stelling op de hoogte is gesteld. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag genoemd in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden. Zowel Onlino als de opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer voor aanspraken van derden omtrent het handelen in strijd met Privacywetgeving.

Artikel 8. Audits

Opdrachtgever heeft het recht om een audit uit te voeren bij Onlino of om dit door een derde partij te laten doen. De kosten voor deze audit zijn voor rekening van de opdrachtgever. De uitkomst van de audit zal zowel door Onlino als opdrachtgever gezamenlijk worden beoordeeld.